Digitalsamtal #010

När det här avsnittet spelas in är det den 20 januari och Carl är på plats i London för årets upplaga av BETT, den stora mässan som handlar om digitaliseringen av skolan. Och det är vad detta avsnitt av Digitalsamtal också handlar om.

Digitaliseringen av skolan har det pratats om länge, och det har funnits många episoder i den berättelsen. Compisdatorer på 1980-talet, ITIS i slutet på 1990-talet och införandet av en dator per elev på många skolor med början någonstans på 2000-talet. Men var står frågan om digitalisering i skolan idag? Vi tar upp några av de pågående diskussionerna, bland annat om tillgängligheten till både teknik och kompetens, varför och hur programmering har en plats i klassrummen och vad utbildningen ställer för krav på landets alla skolledare.

En viktig sak som hänt – och som det går att ha förväntningar på – är det uppdrag som Skolverket fick av regeringen i höstas:

Skolverket ska föreslå två it-strategier, dels en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skol­former, dels en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesär­skolan och skolväsendet för vuxna.

Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förut­sättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos skolledare samt för att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara för skol­utveckling och för utveckling av undervisningen. Strategierna ska också innehålla sådana skolformsspecifika insatser som är relevanta för respektive skolform. – Regeringen ger Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet

#010 – Det våras för digitaliseringen av skolan

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>