Digitaliseringen på grundskolenivå – ett kommentarsmaterial av Skolverket

I samlingsdokumentet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå – Ett kommentarsmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning, kommenterar skolverket om Digital kompetens och hur det kommer till uttryck i läroplanerna.

Kommentarmaterialet består av två delar. Den första delen ”Digital kompetens – vad är det?” ger en bakgrund till några begrepp inom digitalisering. Här beskrivs också olika aspekter av digital kompetens och hur de kommer till uttryck i läro- och kursplanerna.

I den andra delen nns kommentarer till läro- och kursplanstexterna. Där nns exem- pel på skrivningar från styrdokumenten som visar hur eleverna ska ges förutsättningar att utveckla de olika aspekterna av digital kompetens. Exemplen används för att kon- kretisera resonemangen men ger inte en fullständig bild av hur begreppet skrivs fram
i styrdokumenten. Kommentarerna nedan är i huvudsak relevanta för alla skolformer på grundskolenivå. I delen ”Kommentarer till läroplaner, kursplaner och kunskapskrav” kan man alltså få en övergripande bild av digital kompetens i olika ämnen. För att få en djupare bild om ett visst ämne hänvisar vi istället till de ämnesspeci ka kommentar- materialen. För grundsärskolans kommentarmaterial som rör samtliga ämnen och ämnesområden men även där hänvisas i viss mån till grundskolans kommentarmaterial.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>